بین شش الی هشت جلسه ، بسته به نوع و رنگ پوست زیباجو لازم است تا تمامی موهای زائد از بین رفته و زیباجو وارد مرحله شارژ شود. 

و جوابدهی دستگاه توسط شرکت به صورت کتبی برای شما تضمین میشود.

کما اینکه در تنظیمات دستگاه شما می توانید رنگ پوستی و سرعت شات و سایز بدنی را وارد کنید تا جوابدهی بهتر با تعداد جلسات کمتر داشته باشید.