خیر به هیچ عنوان مگر دستگاه فیک باشد!

یکی دیگر از دلایل سوختگی کولینگ ضعیف دستگاه فیک است.