شرایط پرداخت به دو صورت امکان پذیر است:

نقد :

هنگام عقد قرارداد پنجاه درصد مبلغ پرداخت میشود و مابقی زمان تحویل دستگاه.

اقساطی:

پنجاه در صد مبلغ هنگام عقد قرارداد پرداخت می شود و مابقی مبلغ بصورت دوازده قسط بدون بهره  از زمان تحویل دستگاه بعد از یک ماه تنفس شروع می شود.