برای مشتریانی که استان اصفهان هستند نهایتا نصف روز و مابقی استانها نهایتا یک روز 

و این مزیت شرکت طب اول ایرانیان نسبت به سایر شرکتهای همکار است.