کولینگ دستگاه ها:

در دستگاه های فیک به دلیل کولینگ ضعیف دستگاه برای جلوگیری از سوختگی مجبور به استفاده از ژل هستند در صورتیکه در دستگاه های اصل به دلیل کولینگ یا همان خنک کننده بسیار قوی هیچ گونه نیازی به استفاده از ژل نیست.

لیزر بار:

لیزربار دستگاه فیک بیست میلیون شات دارد درصورتیکه در دستگاه های اصل این تعداد به پنجاه میلیون شات می رسد که این مقدار تفاوت زیادی در مقدار کارایی دستگاه ایجاد میکند.

سری شخصی یکبار مصرف:

در دستگاه فیک سری شخصی یکبار مصرف به زیباجو داده نمیشود به همین دلیل سر هندپیس را سلفون میپیچند در صورتیکه در دستگاه های اصل به هر زیباجو سری شخصی یکبار مصرف داده می شود 

کیفیت قطعات :

در دستگاه های فیک به دلیل پایین بودن کیفیت قطعات هیچ تضمینی برای جوابدهی قطعی زیباجو و همچنین کارایی دستگاه و جود ندارد اما ما در شرکت طب اول ایرانیان ، بصورت کتبی در قرارداد کیفیت قطعات و جوابدهی دستگاه روی زیباجو تضمین میشود .